ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถดดยสารขนาด 12 ที่นั่ง