สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561