สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยและชีวอนามัยจังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

           นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม

เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยและชีวอนามัยจังหวัดนครพนม

และต้อนรับ นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ

ตรวจเยี่ยม โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและชีวอนามัยจังหวัดนครพนม

ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม