สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม จัดประชุมคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจ.นครพนม ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา15.30 น. 

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2562

ณ ห้องประชุมนครพนม อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ชั้น2

โดยมีนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน

ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาสภาวะเศรษฐกิจ สังคม แรงงาน จังหวัดนครพนม

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้าง ซึ่งทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะซึ่งทางฝ่ายเลขาฯจะได้สรุปและนำเสนอคณะกรรมการค่าจ้าง ต่อไป