สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม มอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการฯ

 วันที่ 23 สิงหาคม  2562

    สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม โดยนายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดนครพนม
ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้ นายปริญญา ศรีประเสริฐ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
ซึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562