Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

การประเมินคุณธรรมฯ (ITA)

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปี 2565
01 โครงสร้าง
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05 ข้อมูลการติดต่อ
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
07 ข่าวประชาสัมพันธ์
08 Q&A
09

Social Network

  Facebook  

010

แผนปฏิบัติราชการด้านแรงงานจังหวัดนครพนม พ.ศ.2565

011

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

012

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

013

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

014

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

015

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

016

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

017

E-service

018

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

019

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

020

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

021

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

022

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
025

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

026

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

027

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

028

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

029

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
031

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
033

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

034

นโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy)

  • แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
  • ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
  • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
  • *ทั้งนี้ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด
035

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
038

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

039 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565
040

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

9
TOP