Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

การประชุมพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2561

pll_content_description

    การประชุมพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ  จังหวัดนครพนม วันพฤหัสบดี  ที่  19  กรกฎาคม  2561  เวลา  14.00  น.นายมนต์ชัย   เดชพล  แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายปริญญา  ศรีประเสริฐ  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางพัชรีย์  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร  นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  และคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนครพนม  ประชุมพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนครพนม  ครั้งที่  1/2561 ณ  ห้องประชุมนครพนม  ชั้น  2   อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน  จังหวัดนครพนม

 
 
 
 
 
 
ทิวาพร  หงสามนุษย์………………..ภาพ/ข่าว
ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ   สนง.แรงงานจังหวัดนครพนม  
โทร. 042514058
TOP