Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

ตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดนครพนม เมื่อ 9 มึ.ค.64 เวลา 08.30 น. นายอนันตั้ สิงหา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเตษ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม

pll_content_description

ตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดนครพนม

เมื่อ 9 มึ.ค.64 เวลา 08.30 น. นายอนันตั้ สิงหา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเตษ รักษาราชการแทน

แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม

กอ.รมน..จังหวัดนครพนม พมจ. ตม. และเจ้าหน้ที่ปกครอง ร่วมประชุมวางแผนและออกตรวจบูรณาการเพื่อ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ค้นแรงงานของจังหวัดนครพนม และตามมาตรการควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม

TOP