Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

“นครพนม” ประชุมคณะกรมการจังหวัด มอบเกียรติบัตรยกย่องหน่วยงานฯ

pll_content_description

“นครพนม” ประชุมคณะกรมการจังหวัด

มอบเกียรติบัตรยกย่องหน่วยงานผลงานเยี่ยม

TO BE NUMBER ONE ทีมผู้ก่อการดี-น้ำประปาดื่มได้

วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

              นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมประจำเดือน คณะกรมการจังหวัด/ หัวหน้าส่วนราชการ/ หัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอ จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยก่อนการประชุมนายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานในพิธีมอบเกียรติบัตร “โครงการน้ำประปาดื่มได้” พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรม TO BE NUMBER ONE พิธีมอบเกียรติบัตรทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม (ชั้น ๕) ศาลากลางจังหวัดนครพนม 


               นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ตามที่โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้มีการจัดกิจกรรม ประกวดชมรม/ จังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม สามารถผ่านเข้ารอบระดับประเทศได้ทั้งหมด ๕ ชมรม ดังนี้ กลุ่มต้นแบบ ได้แก่ จังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม กบุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านนาสมดี กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ ๒ และชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจแบะคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ ๑ ส่วนกลุ่มดีเด่น ประกอบด้วย ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนนครพนมวิทยาคม และชมรม TO BE NUMBER ONE โรวเรียนธาตุพนม 

                ชมรมและหน่วยงานที่เข้าร่วมประกวด และให้การสนับสนุนกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย

อำเภอเมือง อำเภอเรณูนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม สำนักงานพัฒนาขุมขนจังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครพนม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเรณูนคร ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุเทนพัฒนา ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยนครพนม ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านนาราชควาย ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนหมู่ที่ ๕ ตำบลเรณูฯ ชมรม TO BE NUMBER ONE Tesco lotus สาขานครพนม ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดนครพนม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

ในส่วนของการมอบเกียรติบัตร “โครงการน้ำประปาดื่มได้” นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปปัญญา กล่าวว่า จะเห็นได้ว่าภารกิจในการจัดบริการน้ำสะอาดในชุมชน เป็นบทบาทและหน้าที่หนึ่งซึ่งรัฐบาลจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อเป็นน้ำดื่มและใช้อย่างเพียงพอ หากประชาชนในชุมชนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและใช้ไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสมสำหรับการดื่มและใช้ก็จะเป็นบ่อเกิดของโรคระบาดได้ 

“การผ่านการรับรองมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้จากกรมอนามัยของการประปาส่วนภูมิภาค ทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธาตุพนม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านแพง การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสงคราม ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้ว ยังช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดอีกด้วย ขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพน้ำประปา ไม่ว่าจะเป็นประปาส่วนภูมิภาค ประปาที่อยู่ในชุมชนให้ได้มาตรฐาน น้ำประปาดื่มได้”

สำหรับการมอบเกียรติบัตรทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ำนั้น จังหวัดนครพนมผ่านการตรวจประเมินทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) จังหวัดนครพนม ระดับทองแดง ประจำปี 2559 จำนวน 32 ทีม โดยทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ จังหวัดนครพนม ปี 2561 ที่เข้ารับเกียติบัตรฯ ประกอบด้วย

1.ผู้ก่อการดีตำบลก้านเหลือง ระดับเงิน อำเภอนาแก

2.ตำบลเหล่าพัฒนา ระดับเงิน อำเภอนาหว้า

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศาลา ระดับทองแดง อำเภอนาหว้า

4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคำไฮ ระดับทองแดง อำเภอนาหว้า

5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาน้อย ระดับทองแดง อำเภอนาหว้า

6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบ่อ ระดับทองแดง อำเภอนาหว้า

7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าพัฒนา ระดับทองแดง อำเภอนาหว้า

8.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดุด ระดับทองแดง อำเภอนาหว้า

9.โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา ระดับทองแดง อำเภอนาหว้า 
10.โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง ระดับทองแดง อำเภอนาหว้า

11.โรงเรียนบ้านนาน้อย ระดับทองแดง อำเภอนาหว้า

12.โรงเรียนบ้านดอนศาลา ระดับทองแดง อำเภอนาหว้า

13.โรงเรียนบ้านหนองดุด ระดับทองแดง อำเภอนาหว้า

14.ตำบลหนองย่างชิ้น ระดับทองแดง อำเภอเรณูนคร

15.ตำบลโคกหินแฮ่ ระดับทองแดง อำเภอเรณูนคร

16.ตำบลเรณูใต้ ระดับทองแดง อำเภอเรณูนคร

17.ตำบลโพนทอง ระดับทองแดง อำเภอเรณูนคร

18.รพ.สต.หนองฮี ระดับทองแดง อำเภอปลาปาก

19.ตำบลกุตาไก้ ระดับทองแดง อำเภอปลาปาก

และ 20.ตำบลมหาชัย ระดับทองแดง อำเภอปลาปาก

TOP