Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง) ครั้งที่ 7/2560 ผ่านระบบ vdo conference เพื่อติดตามสถานการณ์แรงงาน

pll_content_description

วันพฤหัสบดี ที่ 14  ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม 

วันพฤหัสบดี ที่ 14  ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม 
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม 
ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการก
ระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 7/2560 
ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อติดตามสถานการณ์แรงงาน 
และข้อสั่งการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว) 
ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม  
 

 

                                                                            ทิวาพร หงสามนุษย์……………...ภาพ/ข่าว
                               ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ   สนง.แรงงานจังหวัดนครพนม    โทร.042514058

TOP