Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

ประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครพนม เดือนมีนาคม 2560

pll_content_description

 วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 น. -16.30 น.

ณ ห้องประชุมไอฮอลล์ โรงแรมไอโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้
นางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครพนม ประจำเดือนมีนาคม 2560

โดยมีพี่เลี้ยง อาสาสมัครแรงงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม

ให้ความรู้การรับสมัครงานทำงานในประเทศ/ต่างประเทศ

กฎหมายคุ้มครองแรงงานในระบบ/นอกระบบ ความรู้ประกันสังคมผู้ประกันตน รับสมัครฝึกอาชีพ /

เตรียมเข้าทำงาน รวมถึงบทบาทภารกิจ หน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน

ในการบูรณาการการทำงานด้านแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง

 

 

 

 

 


ทิวาพร หงสามนุษย์…..ภาพ/ข่าว

TOP