Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน โครงการ “นครพนมสร้างสังคมอุดมสุข”

pll_content_description

 วันที่ 31 มกราคม 2562นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน โครงการ “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข” ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธาน เพื่อหาแนวทางการทำงานและประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของพี่น้องประชาชนจังหวัดนครพนม ในการนี้นางพัชรีย์ฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการทำงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ของกระทรวงแรงงาน โดยผ่านกลไกลอาสาสมัครแรงงาน ของสำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม 

TOP