Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564 นายอนันต์ สิงหา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

pll_content_description

TOP