Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

วันที่ 9 เมษายน 2564 นายอนันต์ สิงหา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ร่วมให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ ตามโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการฯ ณ โรงเรียนบ้านคำผาสุข

pll_content_description

วันที่ 9 เมษายน 2564 นายอนันต์ สิงหา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ร่วมให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ ตามโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการฯ ณ โรงเรียนบ้านคำผาสุข ต.เรณู อ.เรณูนคร    จ.นครพนม ร่วมให้บริการประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผ่านเกมส์ ตอบคำถาม แนะนำอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่  ให้คำแนะนำการติดตามสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า  แจกสื่อความรู้ในการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ และนักเรียน นักศึกษา กิจกรรม ทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

TOP