Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

วันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ได้จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำตำบล ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ราชการ กระทรวงแรงงาน อาทิเช่น การมอบหมายงานตามภารกิจและแนวทาง การปฏิบัติตามภารกิจ และมอบนโยบายขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน โดยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

วันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ได้จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำตำบล ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ราชการ  กระทรวงแรงงาน อาทิเช่น การมอบหมายงานตามภารกิจและแนวทาง   การปฏิบัติตามภารกิจ และมอบนโยบายขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน     โดยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน

TOP