Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายอนันต์ สิงหา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครแรงงาน และ ภาคีในชุมชนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด

pll_content_description

วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายอนันต์ สิงหา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครแรงงาน และ ภาคีในชุมชนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด

TOP