Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

วันสตรีสากลประจำปี 2562

pll_content_description

วันสตรีสากล ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแก่สตรีทำงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมด้วยนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดย รมว.แรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบันสตรีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศ ซึ่งบทบาทของสตรีในประเทศไทยนั้น ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าในอดีตอย่างมาก ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติ
และยังพบว่าผู้หญิงได้รับการยอมรับมากขึ้นในแวดวงการประกอบการ กระทรวงแรงงาน
ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการคุ้มครองแรงงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน
ทุกคนว่าเป็นกำลังสำคัญ ในการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งและยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้แรงงานสตรีได้รับการคุ้มครองสิทธิเท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนบทบาทสตรี และความเสมอภาคชายหญิง ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

จากนั้น รมว.แรงงาน ได้มอบโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ แบ่งเป็น ๗ ประเภท ๒๖ รางวัล ประกอบด้วย ๑.ประเภทสตรีนักบริหารดีเด่น ๘ รางวัล ๒. ประเภทสตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น ๘ รางวัล ๓. ประเภทสตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น ๕ รางวัล ๔. ประเภทสตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น ๒ รางวัล ๕. ประเภทศิลปินดีเด่น ๑ รางวัล ๖. ประเภทสื่อมวลชนดีเด่น ๑ รางวัล และ ๗. ประเภทสตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น ๑ รางวัล โดยผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับรางวัล อาทิ นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลสาขาสตรีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น, นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศสตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่น, นางสุพัฒรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น, นางสาวกัลยาณี เจียมสกุล (บิว กัลยาณี) ศิลปินสตรีดีเด่น นางสาวศุภรัตน์ นาคบุญนำ สื่อมวลชนสตรีดีเด่น ..
TOP