Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สนง.แรงงานจังหวัดนครพนม ออกเยี่ยมครอบครัวยากจนและลงพื้นที่จังหวัดเคลื่อนที่ อ.โพนสวรรค์

pll_content_description

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
         นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้
นายปริญญา ศรีประเสริฐ นักวิชากาญแรงงานชำนาญการ พร้อมบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในพื้นที่ อำเภอโพนสวรรค์ ตำบลนาขมิ้น
โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ โดยมีนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
เป็นประธาน โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมสาธิตอาชีพ
การทำน้ำยาล้างจานให้กับชาวบ้านที่เข้ามาร่วมงาน
และได้เข้าเยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการนครพนม สร้างสังคมอุดมสุข
ครัวเรือนนายบุญมา บุรีขันธ์ ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ โดยได้แนะแนวอาชีพอิสระ
แก่นางอรจิรา บุรีขันธ์ บุตรสาว และตรวจสอบสิทธิ์ผู้ประกันตนในมาตรา 40 ของครอบครัว
รวมไปถึงการให้ข้อมูลตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 โดยสถานประกอบการที่มีคนงาน
100 คน จะต้องจ้างคนพิการ 1 คน หากเกิน 50 คนต้องรับเพิ่มอีก 1 คน อีกด้วย
 
TOP