Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สนง.แรงงานนครพนม ลงพื้นที่เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 2562

pll_content_description

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

นายมนต์ชัย  เดชพล  แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 20  คน รวม  80 คน ดังนี้

  1. การก่ออิฐฉาบปูน บ้านเหล่า ม.4 ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ระหว่างวันที่ 11-15 ก.พ. 62 ประสานงานโดยนายทศวิชัย ม่วงภูเขียว อสร.ต.นาคำ
  2. การปูกระเบื้อง บ้านหนองแซง ม.8 ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม ระหว่างวันที่ 11-15 ก.พ. 62 ประสานงานโดยนางธิติกร  จันท์ภิรมย์ อสร.ต.วังตามัว
  3. การก่ออิฐฉาบปูน  บ้านนามิ้ลฮิ้น ม.2ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครพนม ระหว่างวันที่ 11-15 ก.พ. 62 ประสานงานโดยนางยุวดี  เข็มปัญญา อสร.ต.นาทราย
  4. การสานตะกร้าเชือกมัดฟาง บ้านแสพพัน ม.4ต.แสนพัน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ระหว่างวันที่ 11-13 ก.พ.62

ประสานงานโดยนางสาวจินตนาพร ต้นสวรรค์ อสร.ต.แสนพัน

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้ารับการฝึก วิทยากรและผู้นำชุมชน ในการดำเนินการฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

TOP