Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สรจ.นครพนม ต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินให้คะแนนชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม ก่อนชิงระดับประเทศ

pll_content_description

คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินให้คะแนนชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนมก่อนชิงระดับประเทศ
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่จังหวัดนครพนม คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ซึ่งประกอบด้วย นายกฤตภัทร ครุฑกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล กระทรวงแรงงาน และ นางธิดา จุลินทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ร่วมตรวจเยี่ยม ประเมินและติดตามผล เพื่อเก็บคะแนนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนครพนม เพื่อเก็บคะแนนก่อนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ โดยมีนายวรรณพล ต่อพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายอนันต์ สิงหา แรงงานจังหวัดนครพนม นางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนม พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ที่ได้มีการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาเป็นเครื่องมือในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2545 โดยจังหวัดนครพนมได้ยึดหลัก 2 ป. 2 บ. คือ ป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา และบูรณาการ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับอำเภอ ระดับตำบล และเน้นย้ำให้มีการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดนครพนมไปข้างหน้าเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า ชาวนครพนมมีสุข ด้วยวิถี TO BE NUMBER ONE ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการกัน ช่วยสร้างสรรค์เยาวชนให้เก่งและดี ภายใต้ยุทธศาสตร์การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชนและยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยในปี 2565 มีการขับเคลื่อนโครงการในหลายภาคส่วนทั้งการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การจัดกิจกรรมขยายผลลงสู่ระดับอำเภอ/ตำบล การรณรงค์ผ่านสื่อออนไลน์ การพัฒนาศักยภาพแกนนำ/ชมรม การติดตามความก้าวหน้า จนทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 6-24 ปี จำนนวน 188,817 คน คิดเป็นร้อยละ 91.2 ของเยาวชนทั้งหมด ขณะที่สมาชิกทั่วไป มี 634,773 คน จากจำนวนประชากร 710,594 คน คิดเป็นร้อยละ 89.33 และในปีนี้ได้ส่งชมรมเข้าแข่งขันผลงานในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 13 ชมรม ผลปรากฏว่าสามารถผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อในระดับประเทศ ได้ 8 ชมรม ประกอบไปด้วย จังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม (ทองปีที่ 1) ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม (เงินปีที่ 2) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธาตุพนม (เงินปีที่ 2 ) ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านโคกหินแฮ่ (กลุ่มดีเด่น) ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านนาราชควาย (เงินปีที่ 1) ชมรม TO BE NUMBER ONE สยามแม็คโคร จำกัด สาขานครพนม (กลุ่มดีเด่น) ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยนครพนม (กลุ่มดีเด่น) และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุเทนพัฒนา (กลุ่มดีเด่น) ดังนั้นในวันนี้และพรุ่งนี้คณะอนุกรรมการฯ จึงได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ประเมินและติดตามผลเพื่อเก็บคะแนน ก่อนที่จะไปนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอีกครั้งที่เมืองทองธานี ใน 29-31 กรกฎาคม 2565

TOP