Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สรจ.นครพนม บูรณาการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

pll_content_description

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 6 ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดนครพนม และองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยนายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันประกอบพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนมีความรัก ความหวงแหนในแหล่งน้ำของชุมชน ร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สามารถหล่อเลี่ยงชีวิตทุกคนต่อไปได้ตราบนานเท่านาน เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวจังหวัดนครพนม
ทั้งนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมจัดกิจกรรมการให้บริการด้านแรงงานและประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานทั้ง 5 หน่วย ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมงานฯ เช่น งานแนะแนวอาชีพ แนะนำสิทธิประโยชน์แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ งานด้านประกันสังคม งานด้านความปลอดภัยและกฎหมายคุ้มครองแรงงาน งานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานและฝึกอาชีพ และร่วมแจกน้ำสมุนไพรแก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้
เวลา 13.00 น. นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อม 5 เสือแรงงานนครพนม และเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ออกเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล พร้อมมอบสิ่งของให้กำลังใจแก่ผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ณ โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม ตามโครงการเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมฯ โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม
TOP