Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สรจ.นครพนม ร่วมประชุมเปิดตัวโครงการ (Kick Off) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

pll_content_description

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางดรุณี นิธิทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเปิดตัวโครงการ (Kick off) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 7 โดยกล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้รับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของ “การคุ้มครอง” ข้อมูลส่วนบุคคล โดยใจความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นให้องค์กร หน่วยงาน หรือนิติบุคคล มี “มาตรฐาน” ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เมื่อมีความจำเป็นต้องขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบไปถึงการรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับกระทรวงแรงงานในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนรวมถึงการดำเนินการระหว่างหน่วยงานในรูปแบบต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน เพื่อให้สอดคล้อง ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดความเสี่ยง และรับมือกับภัยคุกคามสอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
          การประชุมเปิดตัวโครงการฯ และการให้ความรู้ในครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นที่จะทำให้บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงงานมีความเข้าใจ และมีความพร้อมเพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานภายใต้โครงการนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางที่มุ่งหวังร่วมกัน

TOP