Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สรจ.นครพนม เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

pll_content_description

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายนพพร มานะ แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายวนัสนันท์ ปินคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวอารียา เหลาพันงา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการสำรวจข้อมูลในระดับพื้นที่และใช้ประกอบการพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามพื้นที่ของอนุกรรมการวิเคราะห์และปรับปรุงสูตรคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud meeting โดยมีนายเดชา พฤษกษ์พัฒนรักษ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมนครพนม อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน

ไฟล์แนบ:

TOP