Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สรจ.นครพนม แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

pll_content_description

          ด้วยกระทรวงแรงงานได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนั้น เพื่อใหเการดำเนินงานขององค์กรส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลของข้าราชการ ประจำปั 2562 จึงแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ตามเอกสารแนบ

 

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameaetngtangkhnasngesrimkhunthrrm

ขนาด : 2456.08 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 29 มี.ค. 2562
TOP