Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สรจ.นครพนม ได้ลงพื้นที่ตามการขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” อำเภอเรณูนคร ประจำปี 2565

pll_content_description

TOP