Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานคณะอนุกรรมการ มีคณะอนุกรรมการดังนี้
ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ พาณิชย์จังหวัดนครพนม (อนุกรรมการ), นางมาลี นคราวัฒน์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม (อนุกรรมการ), นายชาญชัย อนุสรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม(อนุกรรมการ), นายอนันต์ สิงหา แรงงานจังหวัดนครพนม (อนุกรรมการและเลขานุการ) ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 3 คน ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 4 คน และนางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวอารียา เหลาพันนา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ผู้ช่วยเลขานุการ) เข้าร่วมพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมนครพนม ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม
TOP