Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ลงพื้่นที่ ส่งเสริมความปลอดภัยแก่แรงงานนอกระบบ

pll_content_description

16 ธันวาคม 2562
นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายปริญญา ศรีประเสริฐ นักวิชาการแรงงานชำราญการ และนางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม ในโครงการส่งเสริมความปลอดภัยแก่แรงงานนอกระบบ และการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มน้ำพริกสองพี่น้อง (หนาดคำ) ณ บ้านหนาด ตำบลบ้านกลาง อ.เมืองนครพนม
2. กลุ่มจักสาน ณ บ้านหนาด ตำบลบ้านกลาง อ.เมืองนครพนม
3. กลุ่มแม่บ้านกระเทียมดอง บ้านแสนพันท่า ตำบลแสนพัน อ.ธาตุพนม

TOP