Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม สร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก

pll_content_description

วันที่ 19 ธันวาคม 2562
นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรม จังหวัดเคลื่อนที่ นครพนมสร้างสังคมอุดมสุข ณ โรงเรียนโคกสว่างประชาสวรรค์ บ้านวังกะเบา ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก มีผู้มาร่วมใช้บริการกว่า 200 คน และเข้าร่วมมอบของอุปโภคบริโภค ให้ครอบครัวนายสมชาย อินธิราช

TOP