Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม ออกโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุข ณ บ.นาขาม อ.เรณูนคร

pll_content_description

        วันที่ 19 กันยายน 2562
        สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม เข้าร่วมโครงการนครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ออกจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านนาขาม ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จ.นครพนม ให้ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงแรงงาน และมีการลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนตามโครงการนครพนมสร้างสังคมอุดมสุข จำนวน 1 ครัวเรือน เพื่อทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการและพิจารณาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยครัวเรือนเป้าหมาย ที่อำเภอเรรูณนคร ได้แก่ นายศิลปะชัย บัวชุม อายุ 50 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป(รายได้ไม่แน่นอน) โดยครัวเรือนเป้าหมายเป็นผู้พิการด้านจิตใจ หัวใจอ่อนแรง ไม่สามารถทำงานหนักได้ แต่มีทักษะในด้านช่างทาสี ในการนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ได้มอบถุงยังชีพจำนวน 2 ถุง
TOP