Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

หัวหน้าส่วนราชการกระัทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2562

pll_content_description

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น.

                นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดนครพนมเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนประจำเดือนธันวาคม ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม  ณ ห้องประชุมนครพนม ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม เพื่อติดตามผลปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานของเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และปรึกษาประเด็นสำคัญด้านแรงงานนำเรียนผู้บริหารกระทรวงแรงงานต่อไป

TOP