Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

ออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต.พนอม ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

pll_content_description

 วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 น.
นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม

 วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 น.
นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วย นางสาวทิวาพร หงสามนุษย์ นักวิชาการแรงงาน
นางสาวแพรวพรรณ หันตุลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน 
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแร
งงานจังหวัดนครพนม
ออกหน่วยบริการตามโครงการจั
งหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพนอม ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จ.นครพนม
โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงานจังหวัดนครพนม  ได้ให้บริการวิชาการความรู้ด้านแรงงาน
การลงทะเบียนว่างงาน  หางานทำในประเทศ/
ต่างประเทศ  การจ้างแรงงานต่างด้าว
สิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยไ
ปทำงานต่างประเทศ  การติดตามเงินคืนภาษีไต้หวั
ติดตามเงินประกันภัยแรงงานไ
ต้หวัน  ติดตามเงินประกันการเดินทางกลับจากเกาหลี
การรับสมัครฝึกเตรียมเข้าทำ
งาน  ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน 

ความรู้การประกันสังคม กิจกรรมตอบปัญหาด้านแรงงานรับของรางวัล
 

 


 

                                        ทิวาพร หงสามนุษย์…………….…ภาพ/ข่าว

TOP