Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนมได้ทำการสอบคัดเลือก พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ผู้สมัครสอบ 236 คน มีผู้เข้ารับการทดสอบทั้งหมด 151 คน คิดเป็นร้อยละ 63.98 ของผู้สมัครสอบทั้งหมด

pll_content_description

TOP