Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

แรงงานจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่เปิดโครงการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567

pll_content_description

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายนพพร มานะ แรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายวนัสนันท์ ปินคำ นักวิชการแรงงานชำนาญการ นางสาวอารียาเหลาพันนา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และ นายพนมศักดิ์ ดีลา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น ลงพื้นที่เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรปูกระเบื้อง ณ บริเวณใต้ถุนกุฏิพระสงฆ์ วัดไตรรัตนาราม ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ดำเนินการระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอัเนื่องมาจากสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ วิกฤตเศรษฐกิจและผู้ว่างงานให้มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ เป็นการชั่วคราว ประสานงานโดย นายธนชิต สิงห์บุตร อาสาสมัครแรงงาน ตำบลคำเตย ทั้งนี้ได้แนะนำภารกิจของสำนักงานแรงงานและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทราบด้วย

ไฟล์แนบ:

TOP