Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

แรงงานจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ปิดโครงการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567

pll_content_description

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายนพพร มานะ มอบหมายให้ นายวนัสนันท์ ปินคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวอารียา  เหลาพันนา  นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตร การก่ออิฐฉาบปูน ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 19 – 23  กุมภาพันธ์ 2567   กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 16 คน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม โดยมี ดาบตำรวจ อภิชา  ศิริเนตร์ ครูใหญ่ ศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง และนายบุญเสริม สะอาด อสร.ตำบลนาเข เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด ทั้งนี้ ได้มีการรณรงค์ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกฯ ทั้ง 16 คน

TOP