Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

 อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชสำน้กงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน  พ.ศ. 2545

กำหนดให้สำนักงานแรงงานจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง ในความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงในเขตพื้นที่จังหวัด

2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน งานพัฒนา เป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

3. ประสานและดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

495
TOP