Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดนครพนม ไตรมาส 2 ปี 2565 (เมษายน-มิถุนายน 2565) ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดนครพนม ไตรมาส 1/2565 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดนครพนม รายปี 2564 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดนครพนม ไตรมาส 4/2564 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดนครพนม ไตรมาส 3/2564 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์และตัวชี้วัดด้านแรงงานจังหวัดนครพนม ไตรมาส 2/2564 ...

TOP