Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถานการณ์แรงงานจังหวัดนครพนม ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม-กันยายน2562) ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดนครพนม ไตรมาส 2 ปี 2562 (เมษายน-มิถุนายน 2562) ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดนครพนม ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม-มีนาคม 2562) ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดนครพนมประจำปี 2561 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดนครพนม ไตรมาส 4 ปี 2561 ...

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม – ...

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2561 (เมษายน-มิถุนายน 2561) ...

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม-มีนาคม 2561) ...

สถานการณ์แรงงาน ประจำปี พ.ศ.2560 (มกราคม-ธันวาคม 2560) ...

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2560 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) ...

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2560 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) ...

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน-มิถุนายน 2560) ...

TOP