Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน

เป็นองค์กรหลักในการบริหารแรงงานเชิงรุกพัฒนาแรงงานให้มีงานทำมีศักยภาพสามารถสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีหลักประกันความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน

พันธกิจสำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม

  1. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำข้อมูล (เตือนภัย) เพื่อกำหนดนโยบาย
  2. พัฒนายุทธศาสตร์ด้านแรงงานแบบบูรณาการ
  3. พัฒนาการให้บริการแก่แรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ
  4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
  5. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการบริหารจัดการด้านแรงงาน
299
TOP