Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดนครพนม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม

บริการด้วยใจ  โปร่งใส  และเป็นธรรม

ที่ตั้ง  ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม  ชั้น 1   อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม   48110
โทรศัพท์  042-532075  

 

ขั้นตอนการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม

 

  

 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม  ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
1. เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่ ณ ศูนย์บริการร่วมซึ่งจะช่วยให้ประชาชนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
2. เพื่อให้ข้อมูล / ข่าวสาร เบื้องต้นแก่ประชาชน / ผู้รับบริการก่อนที่จะเข้าสู่บริการอื่นๆ ซึ่งจะช่วยนำพาผู้รับบริการให้สามารถเข้าถึงบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
3. เพื่อพัฒนารูปแบบและคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านแรงงาน ที่สอดคล้องกับความต้องการขอประชาชนในพื้นที่และมีผลสัมฤธิ์ผลตาม พระราช กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การบริการให้ข้อมูล / ข่าวสาร
– สอบถามตำแหน่งงานว่าง / หาคนงาน
– การไปทำงานต่างประเทศ
– แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
– แนะแนวทางการประกอบอาชีพ
– รับงานไปทำที่บ้าน
– ให้การคุ้มครองแรงงานและการใช้แรงงานหญิง – เด็ก
– การคุ้มครองแรงงานที่รับงานไปทำที่บ้าน
– การคุ้มครองแรงงานในงานการเกษตรกรรม
– มาตรการและแนวทางบรรเทาปัญหาการเลิกจ้าง
– กฎหมายเงินทดแทน
– กฎหมายประกันสังคม
– ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
– พ.ร.บ.
– สิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในต่างประเทศ
– โครงการพิเศษฯ เช่น โครงการจ้างงานเร่งด่วน บริการรับขึ้นทะเบียนนายจ้าง / สถานประกอบการ (สปส.1-01)
– การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง / สถานประกอบการ (สปส.6-15)
– บริการรับแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
– บริการรับแบบแจ้งผู้ประกันตนกลับเข้าทำงาน (สปส.1-03/1)
– บริการรับแบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09)
– การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน (สปส.6-10)
– การขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส.9-02)
– การขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม
– การขอรับเงินทดแทนงจากกองทุนเงินทดแทน
– การรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการบริการงาน ประกันสังคมและบริการทางการอพทย์

ให้บริการรับเรื่อง – ส่งต่อ
– บริการรับเรื่องร้องเรียนการจ้างแรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมาย
– บริการรับเรื่องร้องทุกข์กรณีคนหางานถูกหลอก
– บริการเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียนการคุ้มครองแรงงาน
– บริการรับคำร้องให้ตรวจแรงงาน ณ สถานประกอบกิจการ
– บริการรับแจ้งการใช้แรงงานเด็ก
– บริการรับสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
– บริการรับแจ้งการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
– บริการรับแจ้งการทำงานของเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย (ปจ.ว)
– บริการรับแจ้งการแต่งตั้งคณธกรรมการสวัสดิการ
– บริการรับสมัครยกระดับฝีมือแรงงาน
– บริการรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
– บริการรับเอกสารจดทะเบียนสถานประกอบการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
– บริการรับคำเรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในต่างประเทศ
การให้บริการเบ็ดเสร็จ
– บริการรับลงทะเบียนประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ
– บริการจัดหางานในประเทศ
– บริการรับแจ้งตำแหน่งงานว่าง
– บริการรับสมัครงาน
– บริการให้นายจ้างพิจารณาบรรจุงาน
– ทดสอบความพร้อมทางด้านอาชีพ

280
TOP