Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

หมายเหตุ: ดูวิธีการใช้งานแผนที่ และวิธีการกำหนดค่าภาษาของเครื่องผู้ใช้งาน

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศ  และคำชี้แจงเพิ่มเติม  ตามไฟล์ด้านล่างนี้

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำฉบับที่ 9.pdf

134
TOP