Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

การติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ

pll_content_description

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายนพพร มานะ แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางสาวสุนันทา ทิณบูรณ์ พนักงานธุรการ ส 4 และนางสาวอารียา เหลาพันนา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าให้คำปรึกษากรณีการขอรับเงินบำเหน็จชราภาพ เงินคืนภาษี ประเทศไต้หวัน เงินโกซี่ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้อธิบายถึงขั้นตอนการดำเนินงานและสิทธิประโยชน์ต่างๆ อันพึงได้รับตามกฎหมายให้แก่แรงงานไทยได้ทราบแล้ว

TOP