Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

ตรวจปราบปราบ จับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทำงาน

pll_content_description

วันอาทิตย์ ที่ 1  กรกฎาคม  2561   เวลา 20.51 น. 
วันอาทิตย์ ที่ 1  กรกฎาคม  2561   เวลา 20.51 น. 
หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม  นำโดย  จัดหางานจังหวัดนครพนม  แรงงานจังหวัดนครพนม 
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
และประกันสังคมจังหวัดนครพนม ร่วมการปล่อยแถวและได้ร่วม
ออกตรวจสถานประกอบการ ตรวจสอบปราบปราบ
จับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และการค้ามนุษย์จังหวัดนครพนม
ตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 3621/2560 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
โดยมี พ.อ.ชัยพฤกษ์ กองสมบัติ รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครพนม (ฝ่ายทหาร) หัวหน้าชุดฯ เป็นประธาน  

ทั้งนี้  เพื่อให้นายจ้าง แรงงานต่างด้าวปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนจะมีโทษ ดังนี้ 

                  1.  คนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้
                        ปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท
                    2. ผู้ใดรับคนต่างด้าวที่ไม่มี
ใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน หรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือ
                        จากที่มีสิทธิจะทำได้ปร
ับตั้งแต่ 10,000 -100,000 บาท
                   3. ผู้ใดรับคนต่างด้าวที่ไม่มี
ใบอนุญาตทำงานเข้าทำงานหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือ
                       จากที่มีสิทธิจะทำได้ (ผิดครั้งที่ 2) จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ
                        ปรับตั้งแต่ 50,000 -200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน
                        หรือ
ทั้งจำทั้งปรับและห้ามมิให้จ้างคนต่างด้าวทำงานอีกเป็นเวลา 3 ปี ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งค  

 

                                         ทิวาพร หงสามนุษย์…………….……………ข่าว
                                   สำนักงานจัดหางานจังหวัดนคร
พนม …….ข่าว/ภาพ
                                    ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ สนง.แรงงานจังหวัดนครพนม  

                                                                         โทร. 042514058-9

 

TOP