Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดนครพนม ตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้ “กลุ่มฝึกจักสาน”

pll_content_description

 วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. 
นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดนครพนม

 วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. 
นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วย นางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 
ตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มศักย
ภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่งคงในชีวิต "กลุ่มฝึกการจักสาน"
ณ บ้านโพนป่าหว้าน ม.7 ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม
ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2561 ฝึกโดย สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม                                             ทิวาพร หงสามนุษย์……………………………ข่าว 
                                   พัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร……………ภาพ/ข้อมูล 
                                         สนง.แรงงานจังหวัดนครพนม   โทร. 042514058 
                                                                                         6 มิถุนายน 2561

TOP