Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

pll_content_description

 วันที่  27  มิถุนายน  2561   เวลา 9.30 น.   นายมนต์ชัย   เดชพล   แรงงานจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วย นายนายสุชัย พงศ์พัฒนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพ และคณะทำงานพัฒนาทักษะอาชีพระดับอำเภอ
ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

 วันที่  27  มิถุนายน  2561   เวลา 9.30 น.   นายมนต์ชัย   เดชพล   แรงงานจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วย นายนายสุชัย พงศ์พัฒนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพ และคณะทำงานพัฒนาทักษะอาชีพระดับอำเภอ
ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต
ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม  อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม
โดยมี นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ

 

 

                                                          ทิวาพร หงสามนุษย์…………….……………/ข่าว
                                                         ว่าที่ ร.ต.รัฐพงษ์ ไกรอัครเดช…………….
./ภาพ
                                                       สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนค
รพนม……../ภาพ 
               ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ สนง.แรงงานจังหวัดนครพนม โทร. 042514058-9
                                                                                                   27 มิถุนายน 2561
TOP