Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

ประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครพนม เดือนมิถุนายน 2561

pll_content_description

                 วันอังคาร ที่  26  มิถุนายน  2561  เวลา 9.30  น.  
                 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์  อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม
 

                 วันอังคาร ที่  26  มิถุนายน  2561  เวลา 9.30  น.  
                 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์  อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม
 
                 สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพน  โดย นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดนครพนม   
                 พร้อมด้วย
นายนายสุชัย พงศ์พัฒนพาณิชย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม 
                 และพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม

                 1. นายปริญญา ศรีประเสริฐ  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม
                 2. นางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร  นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม
                 3. นายสุธีพงศ์ วัฒนาธนวัฒน์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม
                 4. นางสาวปาริชาติ  นรสาร  นักวิชาการประกันสังคม   สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม
                 5. นายกตัญญวัฒน์  หงสามนุษย์  นักวิชาการประกันสังคม  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม
                 6. นางอุดมรัตน์ ภู่ทอง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม
                 7.นายพรหมรัตน์ อิสสระพงศ์  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม

                 โดยพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน  ได้ให้ความรู้ด้านแรงงาน  ดังนี้
                1. การดำเนินงานโครงการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้านอาชีพ  การดำเนินงาน
โครงการเพิ่มศักยภาพ
                    ผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ  เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้  และความมั่นคงในชีวิต
                2. การรับสมัครงานทำงานในประเทศ/ต่างประเทศ  การถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศ  การแรงงานต่างด้าว
                3. กฎหมายคุ้มครองแรงงานในระบบ/นอกระบบ  โรงงานสีขาว   การเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ 
                4. ความรู้ประกันสังคม  ผู้ประกันตนมาตรา 33 ,  39  ,40 
                5. การรับสมัครฝึกอาชีพ /เตรียมเข้าทำงาน /ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน/ฝึกเสริมทักษะอาชีพ

                 รวมถึงได้ชี้แจงบทบาท  ภารกิจ หน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน ในการบูรณาการการทำงาน
                 ด้านแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และทั่วถึง  พร้อมนี้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครแรงงาน
                ได้ร่วมกันทำกิจกรรมสวดมนต์  ทำสมาธิ เจริญสติปัญญา  และร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเตจนารมณ์ 
                 ในการต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       ทิวาพร หงสามนุษย์………………………….ภาพ/ข่าว
                                              ว่าที่ ร.ต.รัฐพงษ์ ไกรอัครเดช……………….ภาพ
                                                    นายอภิรักษ์ พลชัยยา…………………….ภาพ
        ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ  สนง.แรงงานจังหวัดนครพนม   โทร. 042514058-9

Vendre une voiture export accidentée sans controle technique, rachat de voiture hs https://rachatvotrevoiture.com
TOP