Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายราชสดุดีมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันจักรี

pll_content_description

 

วัน ที่ 6 เมษายน 2561  เวลา 7.30 น. นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม
ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล วางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายราชสดุดีเบื้องหน้า
พระบรมสาทิสลักษณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันจักรี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกถึงพระมหกรุณาธิคุณต่อพระปฐมบรมจักรีวงศ์
และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์
ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่นานัปการเพื่อพสกนิกรชาวไทย

ณ หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

  
 
 
 
 

                               ทิวาพร  หงสามนุษย์…………………………….ข่าว
                                  สนง.แรงงานจังหวัดนครพนม  042514058
 
 
TOP