Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายอนันต์ สิงหา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และคณะ

pll_content_description

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายอนันต์ สิงหา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นางอุดมลักษณ์

สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และคณะ ในการรับฟังการ

ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประ กอบการ และร่วม

สังเกตการณ์ สุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเ สพติด พร้อมเยี่ยมชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงใน

โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ บริษัท สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) นครพนม

ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร และบุคลากรเป็นอย่างดี

TOP