Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สนง.แรงงานจังหวัดนครพนม จัดโครงกาารสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน ปี 2560

pll_content_description


วันที่ 17 -18 มีนาคม 2560 นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดนครพนม
พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม
จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ประจำปี 2560
ณ มณฑลทหารบกที่ 22 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

และศึกษาดูงานที่ศูนย์นิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ
และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย อสร. และ เครือข่าย

คณะเจ้าหน้าที่ จำนวน 90 คน นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางการดำเนินงานด้านอาสาสมัครแรงงานกับแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

(นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล)  และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP