Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สนง.แรงงาน จ.นครพนม ประชุมการตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รอบที่ 2

pll_content_description

 วันที่ 13 มี.ค. 2562 

      นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางสาวอัญชนา หิรัญพฤกษ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมจัดหางาน นายอนันต์  บวรเนาวรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิและคุ้มครองแรงงาน นางพิสมัย พิธิไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานกระทรวงแรงงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการ รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงานจังหวัดนครพนม 
        โดยช่วงเช้าทางคณะผู้ตรวจฯ ได้เข้าพบหารือข้อราชการร่วมกับ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ณ ห้องพระธาตุเรณูนคร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครพนม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนการตรวจราชการ
       ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนมได้มีการขับเคลื่อนภารกิจเป็นไปตามแผนปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมายเป็นได้ด้วยดี
 
 
TOP