Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สนง.แรงงาน จ.นครพนม ลงพื้นที่ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

pll_content_description

วันที่ 11-26 กุมภาพันธ์ 2562

นายมนต์ชัย เดชพล พร้อมกับ คณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม

ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ

หลักสูตรช่างชุมชน ได้แก่

             การปูกระเบื้อง 5 อำเภอ  การก่ออิฐฉาบปูน 4 อำเภอ และช่างเชื่อมไฟฟ้า 2 อำเภอ รวมผู้เข้ารับการฝึก 220 คน

กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมศิลป์ ได้แก่

             การทำดอกไม้ประดิษฐ์ การทำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ การทำดอกไม้จันทน์ การแปรรูปอาหาร การสานตะกร้าพลาสติก

และการสานตะกร้าเชือกมัดฟาง อาชีพละ 1 อำเภอ รวมผู้เข้ารับการฝึก 120 คน

กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ได้แก่

              การสร้างฝายชะลอน้ำที่อำเภอนาแก 8 ฝาย  และอำเภอนาทม 2 ฝาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 200 คน

โดยโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกำลังแรงงานผู้เดือนร้อนด้านอาชีพให้มีโอกาสในการเพิ่มพูนศักยภาพในทักษะใหม่นอกเหนือจากทักษะเดิมที่มีเพื่อให้แรงงานตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง เพื่อพึ่งพาตนเอง และสามารถช่วยเหลือกันในชุมชนท้องถิ่นได้ รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชารัฐ มีเป้าหมายเพื่อให้กำลังแรงงานได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ และมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉ ลี่ยคนละ 3,000 บาทต่อปี

ทนิตา แก้วกัลยา ……. ข่าว

 

TOP