Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครพนม

สรจ.นครพนม จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUM BER ONE บริษัท นครหลวงวัสดุก่อสร้าง 99 จำกัด

pll_content_description

นายอนันต์ สิงหา แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางพัชรีย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวอารียา เหลาพันนา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยขมรม TO BE NUM BER ONE บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สาขานครพนม ร่วมให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้ เทคนิคและประสบการณ์การทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUM BER ONE บริษัท นครหลวงวัสดุก่อสร้าง 99 จำกัด ตามแนวทาง ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา และพัฒนา EQ โตยมีนางวิชชุตา สิทธิ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และสมาชิกชมรม ร่วมติดตั้งป้ายศูนย์เพื่อนใจฯ และประชุมแลกเปลี่ยนร่วมกับเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ร่วม MOU ในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในครั้งนี้
TOP